Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 
GEBRUIK VAN DE WEBSITE
 
 1. Inleiding
Deze algemene voorwaarden en alle documenten waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen (hierna tezamen te noemen: de “AVW”) zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik – hetzij als gast hetzij als geregistreerd gebruiker – van de website www. credinq24.com (hierna te noemen: het “Platform”), die toebehoort aan Credinq24 B.V., Kraanvogellaan 48, 5221 GB, ‘s-Hertogenbosch (hierna te noemen: “Credinq24”).
 
Een gebruiker van het Platform (hierna te noemen: de “Gebruiker”) dient deze AVW aandachtig door te nemen alvorens gebruik te maken van het Platform. Door gebruik te maken van het Platform verklaart de Gebruiker akkoord te gaan met, en zich te zullen houden aan, deze AVW en ons Privacy beleid, waarvan de inhoud als hier ingelast wordt beschouwd. 
 
Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met deze AVW of het Privacy beleid dient deze het Platform te verlaten. Deze AVW maken eveneens deel uit van de tussen de Gebruiker en Credinq24 gesloten overeenkomst.  
 
 1. Wijzigingen overeenkomst
Credinq24 is gemachtigd deze AVW geheel naar eigen inzicht te allen tijde aan te passen en te actualiseren. Credinq24 verwacht dat de Gebruiker deze pagina regelmatig controleert op eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend zijn voor de gebruiker. Door na bekendmaking van herziene AVW gebruik te blijven maken van het Platform geeft de Gebruiker te kennen met de wijzigingen in te stemmen.
 
 1. Toegang tot het Platform
Dit Platform is bestemd voor rechtspersonen en natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die zakelijke activiteiten ontplooien en dit Platform in het kader van hun zakelijke activiteiten gebruiken. Door gebruik te maken van het Platform geeft de gebruiker te kennen dat hij/zij aan deze voorwaarden voldoet. De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat het dit Platform niet gebruikt voor doeleinden anders dan in het kader van de onderneming en dat de Gebruiker geen consument is als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht (WFT). Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan verzoekt Credinq24 de Gebruiker het Platform niet te gebruiken en geen aanvullende informatie te verstrekken of te vragen. Credinq24 behoudt zich het recht voor gebruikers die de bepalingen van de AVW of andere regels met betrekking tot het gebruik van het Platform niet naleven te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot het Platform te weigeren. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het nemen van de voor toegang tot het Platform noodzakelijke maatregelen.
 
 1. Registratie op het Platform, privacy en beveiligingsmaatregelen
 
Credinq24 biedt tegen een beperkte vergoeding  toegang tot het Platform. Het is mogelijk dat de Gebruiker bepaalde registratiegegevens of andere informatie moet verstrekken om toegang tot het Platform of tot bepaalde onderdelen van het Platform te krijgen. Als voorwaarde voor gebruik van het Platform geldt dat alle informatie die de Gebruiker op het Platform verstrekt correct, volledig en actueel moet zijn. Als de Gebruiker in het kader van beveiligingsprocedures een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie kiest of ontvangt, moeten de betreffende gegevens vertrouwelijk behandeld worden en mogen deze niet aan derden worden verstrekt. De Gebruiker zegt toe Credinq24 onmiddellijk in kennis te zullen stellen van ieder ongeoorloofd gebruik van de gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere beveiligingsinbreuk. Bovendien zegt de Gebruiker toe aan het einde van iedere sessie uit te loggen. Indien de Gebruiker op een openbare of gedeelde computer op het account inlogt, dient de Gebruiker extra voorzichtig te zijn en ervoor te zorgen dat anderen het wachtwoord of andere privégegevens niet kunnen zien of opslaan.
 
Het tijdens het registratieproces door de gebruiker gekozen e-mailadres en wachtwoord gelden als unieke identificatiegegevens waarmee de gebruiker toegang tot de diensten op het Platform kan krijgen. De gebruikersaccount die aan het e-mailadres gekoppeld is, is persoonlijk en niet overdraagbaar. De Gebruiker zegt toe de toegangsgegevens (met name het wachtwoord) vertrouwelijk te zullen houden en niet aan derden te zullen verstrekken. Indien sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account doordat de toegangsgegevens zonder toestemming aan een derde verstrekt zijn, zijn alle gevolgen die hieruit voortvloeien voor rekening van de gebruiker. De gebruiker aanvaardt aansprakelijkheid voor alle schade die ontstaat als gevolg van niet-nakoming (opzettelijk of door nalatigheid) van de bovengenoemde geheimhoudingsverplichting. De Gebruiker is in het bijzonder verantwoordelijk voor alle transacties die met het account worden verricht nadat succesvol met het e-mailadres en wachtwoord van de Gebruiker is ingelogd. De gebruiker is verplicht Credinq24 terstond in kennis te stellen van ongeoorloofd gebruik van het account van de Gebruiker.
 
De tijdens het registratieproces door Credinq24 verkregen gegevens worden verwerkt overeenkomstig met de bepalingen van de Credinq24 Privacy Statement. Wanneer de Gebruiker zich op het Platform registreert, verklaart de Gebruiker akkoord te gaan dat Credinq24 persoonsgegevens verkrijgt voor het verlenen van haar diensten. De Gebruiker stemt ermee in dat Credinq24 deze kan controleren door contact op te nemen met derden en dat Credinq24 persoonsgegevens van de Gebruiker verkrijgt, controleert en verwerkt/overdraagt overeenkomstig de bepalingen van de Credinq24 Privacy Statement.
 
 1. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de gebruiker
 
De Gebruiker mag het Platform uitsluitend voor legale doeleinden en overeenkomstig deze AVW gebruiken. De Gebruiker verklaart het Platform niet te zullen gebruiken:
op een manier die in strijd is met geldende nationale en internationale wet- en regelgeving (met inbegrip van doch niet beperkt tot wetgeving inzake de export van gegevens of software van en naar Nederland of andere landen);
– om reclame of promotie-uitingen te versturen of te doen versturen, waaronder junkmail, kettingbrieven, spam of andere soortgelijke uitingen;
– om zichzelf (te proberen) voor te doen als (een medewerker van) Credinq24 of een andere gebruiker, persoon of organisatie (met inbegrip van doch niet beperkt tot het gebruik van e-mailadressen in verband daarmee);
– om andere handelingen te verrichten die het gebruik door of het nut voor anderen van het Platform beperken of belemmeren, of die naar inzicht van Credinq24 schadelijk zijn voor of kunnen leiden tot aansprakelijkheid van Credinq24 of de gebruikers van het Platform.
 
Voorts zegt de Gebruiker toe:
– het Platform niet te zullen gebruiken op een manier die de website onbruikbaar kan maken of kan overbelasten, beschadigen of aantasten of waardoor het gebruik van het Platform door anderen – inclusief de mogelijkheid tot het verrichten van realtime-activiteiten via het Platform – wordt gehinderd;
– geen robots, spiders of andere geautomatiseerde voorzieningen, processen of middelen te zullen gebruiken om voor welk doel ook toegang te krijgen tot het Platform, inclusief het volgen of kopiëren van content op het Platform;
– zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Credinq24 geen handmatige processen te zullen gebruiken om content op het Platform te volgen of te kopiëren of voor enig ander ongeoorloofd doel;
– geen voorzieningen, software of routines te zullen gebruiken die de juiste werking van het Platform hinderen of belemmeren;
geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, of andere kwaadaardige of technologisch schadelijke software op het Platform te zullen verspreiden;
– geen poging te zullen doen om ongeoorloofd toegang te krijgen tot enig onderdeel van het Platform, de server waarop het Platform draait of een server, computer of database die met het Platform is verbonden, of deze te manipuleren, beschadigen of verstoren;
– het Platform niet te zullen aanvallen door middel van een DoS-aanval (denial-of-service) of DDoS-aanval (distributed denial-of-service);
– niet op enige andere wijze te zullen trachten de juiste werking van het Platform te belemmeren.
Indien een gebruiker of derde van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn waaruit blijkt dat content zonder toestemming wordt gebruikt, dient hij/zij Credinq24 daarvan in kennis te stellen.
 
De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Credinq24 eventueel direct of indirect lijdt als gevolg van niet-nakoming van de verplichtingen op grond van de AVW, van andere bepalingen inzake het gebruik van het Platform of van de toepasselijke wetgeving. De gebruiker vrijwaart Credinq24 tegen alle door overheidsinstanties opgelegde boetes en tegen vorderingen en gedingen die door overheidsinstanties, andere gebruikers of derden jegens Credinq24 of haar medewerkers worden ingesteld of aanhangig gemaakt wegens niet-nakoming van enige verplichting van de gebruiker.
 
Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker ervoor te zorgen dat iedereen die via uw internetverbinding toegang tot het Platform krijgt, bekend is met en zich houdt aan deze AVW.
 
 1. Functionaliteit van het Platform
 
Credinq24 behoudt zich het recht voor dit Platform en alle diensten en informatie die zij op het Platform aanbiedt naar eigen inzicht en zonder kennisgeving in te trekken of aan te passen. Credinq24 is niet aansprakelijk indien het Platform op enig moment of gedurende een bepaalde periode geheel of gedeeltelijk om welke reden ook niet beschikbaar is. Credinq24 kan de toegang tot bepaalde gedeeltes van het Platform of tot het volledige Platform voor gebruikers, onder wie geregistreerde gebruikers, te allen tijde beperken.
Credinq24 is gerechtigd inlogcodes of wachtwoorden die de Gebruiker heeft gekozen of die door Credinq24 is verstrekt te allen tijde naar eigen inzicht om welke reden ook te blokkeren, onder meer indien Credinq24 van mening is dat een bepaling van deze AVW niet wordt nageleefd.
 
 1. Hyperlinks op het Platform
 
Op het Platform kunnen hyperlinks naar websites van derden staan. Deze hyperlinks dienen uitsluitend ter informatie. Credinq24 is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de websites waarnaar deze hyperlinks verwijzen of voor de daarop geplaatste informatie, en het feit dat Credinq24 deze hyperlinks heeft opgenomen houdt geenszins in dat Credinq24 de inhoud of juistheid van die websites goedkeurt, sponsort, controleert of daarmee instemt, of op welke wijze ook aan die websites is gelieerd. Indien derden links naar ons Platform plaatsen, is dit niet noodzakelijkerwijs een uiting van goedkeuring, instemming, sponsoring, binding, joint venture of samenwerkingsverband met of door Credinq24.
 
Indien op het Platform hyperlinks voorkomen naar websites van gelieerde ondernemingen van Credinq24, zijn deze AVW eveneens van toepassing op het gebruik van de website van de betreffende gelieerde onderneming. Indien op het gebruik van de website van de betreffende gelieerde onderneming reeds andere gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, prevaleren die andere voorwaarden en vormen deze AVW daarop een aanvulling.
 
 1. Aansprakelijkheid van Credinq24
 
Credinq24 is gerechtigd de relatie met de gebruiker te beëindigen of de toegang tot het Platform door de gebruiker te blokkeren, zulks met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving, indien Credinq24 van mening is dat het Platform in strijd met deze AVW of met geldende wetgeving gebruikt wordt.
Credinq24 zal veiligheidsvoorzieningen treffen om het vertrouwelijke karakter en de beveiliging van het Platform te waarborgen. Credinq24 zal op voortvarende wijze, volgens in de branche algemeen aanvaarde normen, trachten de aanwezigheid op het Platform van virussen of andere schadelijke elementen die wijzigingen in het computersysteem, in elektronische documenten of bestanden van de gebruiker kunnen aanbrengen te voorkomen, maar kan de afwezigheid van dergelijke elementen niet garanderen en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.
 
Credinq24 heeft geen invloed op het gebruik van het Platform door gebruikers. Credinq24 kan met name niet garanderen dat gebruikers het Platform overeenkomstig met de toepasselijke wetgeving, deze AVW en eventuele bijzondere voorwaarden gebruiken of dat zij het Platform zorgvuldig gebruiken.
Credinq24 is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele door de gebruiker geleden schade die voortvloeit uit het gebruik van het Platform als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van Credinq24.
Credinq24 is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit niet aan haar toerekenbare gebeurtenissen. Credinq24 is niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen voortvloeien uit een van de volgende gebeurtenissen (deze opsomming dient ter illustratie en is niet limitatief):
a) storingen, onderbrekingen, computervirussen en/of haperingen in het elektronische besturingssysteem of de computers van gebruikers als gevolg van omstandigheden buiten de macht van Credinq24 die haar dienstverlening beperken of vertragen;
b) vertragingen of blokkades binnen het Platform als gevolg van gebreken in of overbelasting van het internet of andere elektronische systemen;
c) door derden veroorzaakte schade als gevolg van onrechtmatige verstoringen buiten de macht van Credinq24;
d) onmogelijkheid om de diensten te verlenen door niet aan Credinq24 toe te rekenen omstandigheden, zoals overmacht.
 
 1. Communicatie met gebruikers
De gebruiker die zijn/haar e-mailadres verstrekt, stemt ermee in dat Credinq24 of met haar gelieerde ondernemingen per e-mail contact met de Gebruiker opnemen. Communicatie met Credinq24 geschiedt per e-mail naar het volgende adres: info@credinq24.nl
 
 1. Eigendomsrechten
De gebruiker is zich ervan bewust dat het Platform, de inrichting, inhoud en diensten daarvan en de in verband daarmee gebruikte computerprogramma’s (hierna te noemen: “Platformelementen”) beschermd zijn door intellectuele en industriële eigendomsrechten van Credinq24 of derden.
Het is de gebruiker niet toegestaan een van de Platformelementen te reproduceren, transformeren, wijzigen, disassembleren, te onderwerpen aan reverse engineering, te distribueren, verhuren, uit te lenen of door enige vorm van openbaarmaking algemeen beschikbaar te maken zonder de schriftelijke toestemming van Credinq24 of de betreffende rechthebbenden of zonder dat zulks wettelijk is toegestaan.
Het is de gebruiker niet toegestaan op het Platform en bij de dienstverlening via het Platform gebruikte vermeldingen van intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten van Credinq24 of derden te verwijderen. Gebruikers mogen de technische voorzieningen die door Credinq24 of derden ter bescherming van hun rechten op de Platformelementen zijn aangebracht niet ontwijken of manipuleren.
 
Specifieke algemene voorwaarden mbt Credinq24:
 • Credinq is niet aansprakelijk voor adviezen gegeven door de financieringsspecialist.
 • Credinq is niet aansprakelijk voor aangeboden producten door financiers.
 • Credinq brengt uitsluitend gebruikers met elkaar in contact, is geen financier volgens de wet …
 • De gebruiker is bekend met de wijze waarop financierings- en/of begeleidingsverzoek wordt weergegeven op het platform. 
 • De gebruiker is bekend met de uitwisseling van NAW gegevens wanneer er een lead wordt gekocht. 
 • De gebruiker gaat akkoord met het ontsluiten van persoonlijke informatie uit openbare bronnen, zoals de Kamer van Koophandel.
 • Gebruiker gaat akkoord met het publiceren van reviews.